Poštovani birači izvan BiH,

Pozivamo vas da se prijavite za glasanje na lokalnim izborima u BiH 2020. godine.
Rok za prijavu ističe
01.09.2020. godine.

Ko može da se prijavi za glasanje izvan BiH?
Svi građani koji privremeno žive u inostranstvu, kao i izbjegle osobe iz BiH.
Potrebno je:

 • Da ste državljani BiH
 • Da imate prijavljeno prebivalište u BiH
 • Da ste punoljetni ili ćete biti punoljetni do dana izbora.


Šta je potrebno da uradite?

1. Ukoliko ste glasali izvan BiH na prethodnim Opštim izborima 2018. godine, tada je potrebno:

 • da popunite obrazac PRP-2  
 • da uz popunjen obrazac dostavite kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (lična karta BiH, pasoš BiH ili vozačka dozvola BiH)


(Ukoliko imate status izbjegle osobe, tada je potrebno da uz popunjen obrazac dostavite kopiju jednog od sljedećih dokumenata: pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.)

2. Ukoliko niste glasali izvan BiH na prethodnim Opštim izborima 2018. godine ili ukoliko se prvi put sada želite prijaviti za glasanje izvan BiH, tada je potrebno:

 • da popunite obrazac PRP-1
 • da uz popunjen obrazac dostavite kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (lična karta BiH, pasoš BiH ili vozačka dozvola BiH)


(Ukoliko imate status izbjegle osobe, tada je potrebno da uz popunjen obrazac dostavite sljedeće dokumente:

— pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije
— dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH)
— dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cjelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe))

Na koji način možete da glasate izvan BiH?

Prilikom popunjavanja obrasca PRP-1 ili PRP-2 imaćete mogućnost da birate na koji način želite da glasate.

Dakle, glasati možete:

 1. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP) u inostranstvu. Spisak DKP i više detalja pročitajte OVDJE .

Putem pošte. U tom slučaju glasački materijal će Vam biti dostavljen na Vašu adresu koju ste naveli u obrascu za prijavu (PRP-1 ili PRP-2).

Na koji način se dostavlja dokumentacija Centralnoj izbornoj komisiji BiH?

 1. Elektronskim putem na adresu: [email protected]
 2. Telefaksom na brojeve: +387 33 251 333 ili + 387 33 251 334
 3. Poštom na adresu:

— Izbori u BiH
— Poštanski pretinac 451
— 71000 Sarajevo, BiH

 Važne napomene 

 1. Potpis na obrascima PRP-1 ili PRP-2 mora biti identičan potpisu sa dokumenata koji se prilažu uz obrasce, a kojima se dokazuje Vaš identitet.
 2. Svi podaci u obrascima PRP-1 ili PRP-2 moraju biti čitko napisani štampanim slovima.
 3. Nepotpune prijave Centralna izborna komisija neće razmatrati.
 4. Nakon što podnesete prijavu za glasanje izvan BiH, provjera statusa iste je Vaša obaveza. U kom statusu se nalazi Vaša prijava možete provjeriti na sljedeće načine:

— putem telefona: +387 33 251 331 ili + 387 33 251 332
— putem e-mail-a: [email protected] 

Više detalja pročitajte OVDJE (zvanični sajt Centralne izborne komisije).

U slučaju da imate bilo kakvu nedoumicu, nejasnoću ili pitanje, javite nam se da Vam pomognemo.

Naši kontakt podaci su sljedeći:

 1. Telefon (Viber): +387 65 029 858 ili + 387 66 226 834
 2. E-mail: [email protected]
 3. Facebook stranica:  https://www.facebook.com/pokretpravde
 4. Lično u kancelariji na adresi – ulica Slavka Rodića 1, Banjaluka (svaki dan, osim nedjelje, od 10 do 14 časova)